Zhang, H., X. Lü, A. K. Knapp, H. Hartmann, E. Bai, X. Wang, Z. Wang, X. Wang, Q. Yu and X. Han. 2018. Facilitation by leguminous shrubs increases along a precipitation gradient. Functional Ecology 32(1):203-213.